برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی
  • یکشنبه, 12 دی 1400
  • کارشناس - اندواری
  • 0
اخبار عمومی

برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی

برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی

نظرات

اخبار عمومی

برگزاری کارگاه آشنایی با ترکیبات زیست فعال و تولید مواد غذایی فراسودمند

کارگاه آشنایی با ترکیبات زیست فعال و تولید مواد غذایی فراسودمند در تاریخ 26 اردیبهشت 1397 توسط گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار شد.

اخبار عمومی

برگزاری کارگاه آموزش برخی از روش های آزمایشگاهی القا و ارزیابی افسردگی در موش سوری

کارگاه آموزش برخی از روش های آزمایشگاهی القا و ارزیابی افسردگی در موش سوری در تاریخ 27 اردیبهشت 1397 توسط گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه برگزار شد.

اخبار عمومی

برگزاری کارگاه مقدماتی “GMP/GHP (HACCP)”

کارگاه مقدماتیGMP/GHP (HACCP) در تاریخ 3 خرداد 1397 توسط گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار شد.

اخبار عمومی

برگزاری کارگاه تاکسیدرمی پرندگان

کارگاه تاکسیدرمی پرندگان در تاریخ 3 خرداد 1397 توسط گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار شد.

اخبار عمومی

برگزاری کارگاه ورم پستان در دام های اهلی و سیاست های درمان، پیشگیری و کنترل

کارگاه «ورم پستان در دام های اهلی و سیاست های درمان، پیشگیری و کنترل» در تاریخ 9 مرداد 1397با 5 امتیاز بازآموزی نظام دامپزشکی توسط گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار شد.

اخبار عمومی

برگزاری کارگاه بیماری های تنفسی درحیوانات کوچک،تشخیص و درمان

کارگاه « بیماری های تنفسی در حیوانات کوچک، تشخیص و درمان » در تاریخ 15 مرداد 1397 با 5 امتیاز بازآموزی نظام دامپزشکی توسط گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار شد.

پیام بگذارید