آشنایی با قوانین و مقررات ارتقای رتبه اعضای هیات علمی
0 ریال

آشنایی با قوانین و مقررات ارتقای رتبه اعضای هیات علمی

مدرس : دکتر ایوب مرضانی (رئیس اداره هیات ممیزه دانشگاه مازندران) مدت دوره :16 ساعت زمان برگزاری دوره : 11 و 12 تیر ماه 1401 (از ساعت 8:30 ال 13)

    1