مدیریت و کارکنان

دکتر حكيمه گاوزن
رئیس گروه آموزشهای آزاد ومجازی
پست الکترونیکی: h.gavzan@ausmt.ac.ir  
مهندس مهیار غفاری
کارشناس
پست الکترونیکی:  
تلفن :09115964769