مدیریت و کارکنان

دکتر بهرخ مرزبان عباس آبادی
رئیس گروه آموزشهای آزاد ومجازی
پست الکترونیکی: b.marzban@ausmt.ac.ir  
مهندس محمدفاضل حاجی اندواری
کارشناس
پست الکترونیکی: