برگزاری دوره آشنایی باقابلیت ردیابی موادغذایی درزنجیره تامین براساس استاندارد ISO۲۲۰۰۵
  • دوشنبه, 12 دی 1401
  • کارشناس - اندواری اندواری
  • 0
اطلاعیه

برگزاری دوره آشنایی باقابلیت ردیابی موادغذایی درزنجیره تامین براساس استاندارد ISO۲۲۰۰۵

برگزاری دوره آشنایی باقابلیت ردیابی موادغذایی درزنجیره تامین براساس استاندارد ISO۲۲۰۰۵

پیام بگذارید