پایان یافت
8:30 الی 16:30
آخرین مهلت ثبت نام : پنجشنبه, 08 اردیبهشت 1401
هزینه ثبت نام : 1,500,000 ریال
هزینه ثبت نام برای دانشجویان : 1,000,000 ریال
آموزش مقدماتی نرم افزار آماری SPSS

آموزش مقدماتی نرم افزار آماری SPSS

 

     فهرست مطالب کارگاه:
 
• آشنایی با نرم افزار SPSS و نوار ابزارهای صفحه
• ورود داده ها به SPSS     
• آنالیز توصیفی (محاسبه فراوانی داده ها، محاسبه میانگین و انحراف معیار، انحراف معیار از میانگین، میانه و نما، دامنه تغییرات، بررسی نرمالیته داده ها،  نحوه نرمال کردن داده ها...
 
• آزمون های پارامتری (تی تست یک نمونه ای، تی تست دو نمونه ای، تی تست جفتی، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون های تعقیبی (بونفرونی- توکی- دانکن- شفه)، آنالیز واریانس دو طرفه، آنالیز واریانس داده های تکراری 
• محاسبه همبستگی بین دو متغیر    
• حل تمرین
 
توجه: لطفا قبل از شروع کارگاه نرم افزار SPSS نصب گردد.